Ser­decz­nie zapra­sza­my na wal­ne zebra­nie koła, na któ­rym zosta­nie wybra­ny nowy zarząd. Pod­su­mu­je­my tak­że ubie­gły semestr i omó­wi­my pla­ny na roz­po­czy­na­ją­cy się rok aka­de­mic­ki. Spo­tka­nie odbę­dzie się 22.10.2018 r. o 15:00 w sali 406 w łącz­ni­ku A3-A4.

Do zoba­cze­nia!

Wal­ne zebra­nie koła