W dniach od 7 do 9 czerw­ca 2018 roku odby­ła się III Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych „Żmir­łacz”. Celem przed­się­wzię­cia było pro­mo­wa­nie róż­nych dzie­dzin mate­ma­ty­ki dys­kret­nej wśród stu­den­tów oraz zachę­ce­nie zarów­no uczest­ni­ków, jak i zapro­szo­nych gości do roz­wa­że­nia nie­roz­wią­za­nych jesz­cze pro­ble­mów. Ponad­to człon­ko­wie koła mie­li oka­zję zapre­zen­to­wać swo­je osią­gnię­cia w bada­nych przez nich zagadnieniach. 

W wyda­rze­niu wzię­ło udział 62 zare­je­stro­wa­nych uczest­ni­ków. W cią­gu trzech dni refe­ra­ty wygło­si­ło 5 gości spe­cjal­nych, 4 dok­to­ran­tów i dok­to­rów, a tak­że 5 stu­den­tów. Dodat­ko­wo 7 czerw­ca odby­ły się warsz­ta­ty, któ­re popro­wa­dzi­ła dr hab. Elż­bie­ta Sido­ro­wicz z Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go. Ze wzglę­dów orga­ni­za­cyj­nych kon­fe­ren­cja zosta­ła prze­pro­wa­dzo­na w dwóch miej­scach – sali 103 znaj­du­ją­cej się w łącz­ni­ku budyn­ków A3-A4 oraz sali 1.8 znaj­du­ją­cej się w budyn­ku B7. Dla wszyst­kich osób bio­rą­cych udział prze­wi­dzia­no pakie­ty upo­min­ko­we oraz poczę­stu­nek w posta­ci kawy, her­ba­ty, cia­ste­czek oraz sała­tek. Nato­miast orga­ni­za­to­rzy z dumą pre­zen­to­wa­li przy­go­to­wa­ne spe­cjal­nie na tę oka­zję koszul­ki pro­mu­ją­ce ich koło. 8 czerw­ca urzą­dzo­no uro­czy­sty obiad dla zapro­szo­nych gości oraz pra­cow­ni­ków Kate­dry Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej. Ponad­to zor­ga­ni­zo­wa­no dwa wie­czo­ry inte­gra­cyj­ne (7, 8 czerw­ca), w trak­cie któ­rych uczest­ni­cy mogli odpo­cząć przy róż­no­ra­kich grach plan­szo­wych. Kon­fe­ren­cja zakoń­czy­ła się 9 czerw­ca wraz z refe­ra­tem prze­pro­wa­dzo­nym przez jed­ne­go ze studentów. 

Zapra­sza­my do gale­rii!

Kolej­na kon­fe­ren­cja za nami!