Z wiel­kim entu­zja­zmem infor­mu­je­my, że opie­kun koła dr Moni­ka Pil­śniak zosta­ła lau­re­at­ką pierw­szej edy­cji mię­dzy­na­ro­do­wej nagro­dy im. Petry Šparl dla mło­dych mate­ma­ty­czek, usta­no­wio­nej przez Sło­weń­skie Towa­rzy­stwo Mate­ma­ty­ki Dys­kret­nej i Sto­so­wa­nej. Uro­czy­stość odby­ła się 27 maja br. na kon­fe­ren­cji „Gra­phs, gro­ups and more” w Koprze z udzia­łem ponad stu mate­ma­ty­ków z pra­wie 30 kra­jów. Lau­re­at­ka wygło­si­ła na niej spe­cjal­ny zapro­szo­ny wykład. W ramach nagro­dy zosta­ła tak­że zapro­szo­na do wygło­sze­nia wykła­dów na wszyst­kich trzech publicz­nych uni­wer­sy­te­tach sło­weń­skich: w Koprze, Lubla­nie i Mari­bo­rze. Zosta­ła też na sta­łe włą­czo­na w skład kapi­tu­ły nagrody.

Wię­cej infor­ma­cji tutaj.

Ser­decz­nie gratulujemy!

Nagro­da dla opiekuna