Cześć!

Ser­decz­nie zapra­sza­my do pod­ję­cia e‑sportowego wyzwa­nia! Tuż przed III Stu­denc­ką Kon­fe­ren­cją KNMD – 6 czerw­ca od godzi­ny 9:00 do 17:00 na tere­nie wydzia­łu Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej będzie­my gościć przed­sta­wi­cie­li fir­my Sam­sung pro­mu­ją­cych pro­gram amba­sa­dor­ski. W pro­gra­mie spo­tka­nia prze­wi­dzia­no kon­kurs z nagro­da­mi, a tak­że orzeź­wia­ją­cy poczęstunek!

Wię­cej szcze­gó­łów tutaj.

Do zoba­cze­nia!

E‑sportowe emo­cje z Samsungiem