Z wiel­kim entu­zja­zmem ogła­sza­my, że w dniach 7–9 czerw­ca 2018 roku na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej odbę­dzie się III Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych!

W cią­gu trzech aktyw­nych nauko­wo dni będzie­my mie­li oka­zję posłu­chać refe­ra­tów przy­go­to­wa­nych przez mate­ma­ty­ków z róż­nych stron świa­ta. Wśród zapro­szo­nych gości zna­leź­li się:
Dali­bor Fro­nček, Uni­ver­si­ty of Min­ne­so­ta Duluth, USA,
Flo­rian Leh­ner, Uni­ver­si­ty of War­wick, Wiel­ka Brytania,
Piotr Micek, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski, Polska,
Elż­bie­ta Sido­ro­wicz, Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski, Polska.

Pod­czas tej edy­cji wyda­rze­nia uczest­ni­cy będą mogli wziąć udział w warsz­ta­tach pt.: Roz­gry­wa­ne kolo­ro­wa­nie gra­fów przy­go­to­wa­nych przez dr hab. Elż­bie­tę Sido­ro­wicz. Zapra­sza­my do zapi­sów i uprze­dza­my, że licz­ba miejsc jest ograniczona!

Celem wyda­rze­nia jest inte­gra­cja osób zain­te­re­so­wa­nych mate­ma­ty­ką dys­kret­ną. W ramach kon­fe­ren­cji wygła­sza­ne będą refe­ra­ty przy­go­to­wa­ne zarów­no przez stu­den­tów, jak i oso­by zawo­do­wo upra­wia­ją­ce mate­ma­ty­kę. Czę­ścią kon­fe­ren­cji będzie tak­że wie­czór gier planszowych.

Zapisz się już teraz!

Weź udział w warsztatach!

Har­mo­no­gram

Udział w kon­fe­ren­cji nie jest obję­ty żad­ną opłatą!

Przy­go­to­wa­nia do III Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji KNMD pro­wa­dzi­my przy wspar­ciu Pana Łuka­sza Gra­bow­skie­go – człon­ka zarzą­du kil­ku spół­ek tech­no­lo­gicz­nych oraz start‘upów dzia­ła­ją­cych na ryn­ku IT. Jest on audy­to­rem doświad­czo­nym w reali­za­cji pro­jek­tów infor­ma­tycz­nych, dla m.in.: sek­to­ra ener­ge­tycz­ne­go, medycz­ne­go, rol­ni­cze­go, komer­cja­li­za­cji wyni­ków prac i badań nauko­wych a tak­że kil­ku­na­stu roz­wią­zań autor­skich w dzie­dzi­nach: infor­ma­ty­ki, ste­ro­wa­nia oraz auto­ma­ty­ki. Współ­au­tor i autor oko­ło 20 publi­ka­cji nauko­wych. Brał udział w bli­sko 40 audy­tach pro­wa­dzo­nych w dużych przed­się­bior­stwach.  Dziękujemy!


Zapro­sze­nie na III Stu­denc­ką Kon­fe­ren­cję Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych