W dniach 18 – 20 maja bie­żą­ce­go roku odbył się V Obóz Nauko­wy KNMD. Uczest­ni­cy ponow­nie wybra­li się do ośrod­ka wypo­czyn­ko­we­go w Poro­ni­nie. W trak­cie wyjaz­du nie zabra­kło cza­su zarów­no na inte­gra­cję i relaks, jak i zgłę­bia­nie nowych oraz cie­ka­wych zagadnień.

Stu­den­ci dotar­li do Poro­ni­na już w piąt­ko­we połu­dnie. Ocze­ku­jąc na przy­jazd opie­ku­na Koła roze­gra­li kil­ka­na­ście par­tii w roz­ma­ite gry plan­szo­we. Nato­miast wie­czor­ne spo­tka­nie wszyst­kich obo­zo­wi­czów poświę­co­no na przed­sta­wie­nie pro­ble­mów otwar­tych i dys­ku­sje na zapro­po­no­wa­ne tematy.

W sobot­nie przed­po­łu­dnie wybra­ni stu­den­ci przed­sta­wi­li refe­ra­ty na temat gra­fów wierz­choł­ko­wo prze­chod­nich oraz grup auto­mor­fi­zmów gra­fów. Star­si kole­dzy chęt­nie pomo­gli w roz­wia­niu wszel­kich wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z oma­wia­ny­mi zagad­nie­nia­mi. Po obie­dzie gru­pa wybra­ła się na spa­cer, aby odpo­cząć i zwie­dzić oko­li­cę. W ramach kola­cji zor­ga­ni­zo­wa­no ogni­sko inte­gra­cyj­ne, w trak­cie któ­re­go uczest­ni­cy mogli się bli­żej poznać przy grach planszowych.

W nie­dzie­lę część obo­zo­wi­czów wyru­szy­ła pod Gie­wont wcho­dząc nie­mal na sam szczyt. Pozo­sta­li uczest­ni­cy spę­dzi­li ten czas w ośrod­ku na nauce i wspól­nych rozmowach.

Licz­ne roz­po­go­dze­nia, pomi­mo zapo­wia­da­nych opa­dów desz­czu, umoż­li­wi­ły aktyw­ny wypo­czy­nek w trak­cie tych trzech dni i ode­rwa­nia się od codzien­nych obowiązków.

Liczy­my na wię­cej takich wyjazdów!

Zapra­sza­my do gale­rii!

Po kolej­nym obozie…