Przed nami kolej­ny wspól­ny wyjazd. Już w naj­bliż­szy week­end (18–20 maja) będzie­my mie­li oka­zję wziąć udział w pią­tym obo­zie nauko­wym! Tym razem głów­nym celem wyjaz­du będzie inte­gra­cja i współ­pra­ca w gru­pach pro­ble­mo­wych. W pla­nach tak­że wyciecz­ka kra­jo­znaw­cza oraz wie­czór inte­gra­cyj­ny przy grach planszowych!

Wio­sen­ny obóz naukowy