W czwar­tek 15 mar­ca odby­ło się spo­tka­nie otwar­te Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych.

Roz­po­czę­li­śmy od krót­kiej pre­zen­ta­cji dzia­łal­no­ści Koła i przed­sta­wie­nia przed­sta­wie­nia moż­li­wo­ści aktyw­ne­go człon­ko­stwa. Są to m. in. uczest­nic­two w kon­fe­ren­cjach wyjaz­do­wych, współ­or­ga­ni­za­cja wyda­rzeń pro­mo­cyj­no-edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez Wydział i zaprzy­jaź­nio­ne koła nauko­we, orga­ni­za­cja Kon­fe­ren­cji Nauko­wej KNMD, pró­ba sił w roz­po­czę­ciu wła­snej pra­cy nauko­wej – samo­dziel­nie lub w gru­pie, a tak­że coty­go­dnio­we inte­gra­cje przy grach plan­szo­wych (w pobli­skim klu­bie AFK). 

Sko­ro mowa o pra­cy nauko­wej, nasza kole­żan­ka z Koła, Mag­da Szu­ba omó­wi­ła temat roz­gry­wa­ne­go kolo­ro­wa­nia gra­fów i dotych­cza­so­we efek­ty swo­ich badań w tej dzie­dzi­nie. Następ­nie Mar­cin Sta­wi­ski, Jakub Kwa­śny i Karo­li­na Szo­pa zapre­zen­to­wa­li kil­ka pro­ble­mów otwar­tych oraz poda­li kon­tak­ty do ich opie­ku­nów, któ­rzy chęt­nie pomo­gą w zna­le­zie­niu lite­ra­tu­ry i roz­po­czę­ciu pracy. 

Uczest­ni­cy spo­tka­nia żywo komen­to­wa­li wystą­pie­nia i wyka­zy­wa­li zain­te­re­so­wa­nie oma­wia­ny­mi pro­ble­ma­mi. Na koniec była moż­li­wość dołą­cze­nia do Koła. Dekla­ra­cję człon­kow­ską zło­ży­ło pięć osób. Liczy­my, że wkrót­ce zoba­czy­my pierw­sze efek­ty pra­cy nad któ­rymś z nowych problemów! 

Po spo­tka­niu otwartym