W minio­ny week­end bra­li­śmy udział w Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Zasto­so­wań Mate­ma­ty­ki Dwu­MIan. Pod­czas wyjaz­du mie­li­śmy oka­zję zapo­znać się z naj­róż­niej­szy­mi dzie­dzi­na­mi mate­ma­ty­ki i efek­ta­mi badań, któ­ry­mi zaj­mu­ją się stu­den­ci i koła nauko­we z całej Pol­ski. Szcze­gól­nie waż­ny­mi były dla nas refe­ra­ty zwią­za­ne ze sta­ty­sty­ką oraz ucze­niem maszy­no­wym, któ­re pozwo­li­ły nam lepiej poznać zasto­so­wa­nia mate­ma­ty­ki we współ­cze­snym świe­cie. Rów­nież sesja pla­ka­to­wa, w któ­rej bra­li­śmy udział nasu­nę­ła nam kil­ka pomy­słów, któ­re może­my w przy­szło­ści wyko­rzy­stać w pro­mo­wa­niu nasze­go koła i wydzia­łu. Dzię­ki spę­dze­niu dużej ilo­ści cza­su na tam­tej­szym wydzia­le zdo­by­li­śmy kil­ka pomy­słów, któ­re mogą w przy­szło­ści przy­słu­żyć ulep­sza­niu nasze­go wydzia­łu. Korzy­sta­jąc z oka­zji, nawią­za­li­śmy kon­takt ze stu­den­ta­mi róż­nych pol­skich uczel­ni mając nadzie­ję na wspól­ną współ­pra­cę w przy­szło­ści. Wyjazd ten pozwo­lił nam rów­nież zin­te­gro­wać się oraz zacie­śnić wię­zy pomię­dzy człon­ka­mi koła, co z pew­no­ścią pozy­tyw­nie wpły­nie na przy­szłe efek­ty naszej współpracy.

Udział w Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Zasto­so­wań Mate­ma­ty­ki DwuMIan