Cześć!
Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te, któ­re odbę­dzie się już w naj­bliż­szy czwar­tek 15 mar­ca o godzi­nie 18:30 w sali 1.9 (B7)! Będzie to ide­al­na oka­zja, aby poznać wszyst­kie ini­cja­ty­wy, któ­ry­mi się zaj­mu­je­my, usły­szeć o naszych osią­gnię­ciach oraz pla­nach na przyszłość.
Dołącz do nas! Jako czło­nek nasze­go Koła, będziesz mógł spró­bo­wać sił w pra­cy nauko­wej, nawią­zać współ­pra­cę z inny­mi stu­den­ta­mi i dok­to­ran­ta­mi, aktyw­nie uczest­ni­czyć w wyda­rze­niach pro­mo­cyj­nych nasze­go Wydzia­łu, a tak­że Uczelni. 

Spo­tka­nie otwarte!