Kolej­ny obóz już za nami! Dru­gi week­end grud­nia (8–10.12.2017 r.) spę­dzi­li­śmy w prze­uro­czym miej­scu u pod­nó­ża Tatr, w ośrod­ku Lim­ba w Poro­ni­nie. Zimo­wa aura, zachwy­ca­ją­ce wido­ki i świą­tecz­ny nastrój pozwo­li­ły nam odpo­cząć od codzien­nych wyzwań, nabrać sił, a tak­że posze­rzyć swo­ją wiedzę. 

Wyjazd miał cha­rak­ter nauko­wy – naszym celem było pozna­nie teo­rii mate­ma­tycz­nych, któ­ry­mi zaj­mu­ją się poszcze­gól­ne gru­py pro­jek­to­we, omó­wie­nie dotych­cza­so­wych wyni­ków pro­wa­dzo­nych badań, a tak­że aktyw­na pra­ca nad wybra­ny­mi tema­ta­mi. Mie­li­śmy oka­zję dowie­dzieć się nowych rze­czy o domi­no­wa­niu w gra­fach, poznać wła­sno­ści hiper­gra­fów, posłu­chać o kolo­ro­wa­niu gra­fów za pomo­cą innych gra­fów i grach roz­gry­wa­nych na drze­wach. Ponad­to uzu­peł­ni­li­śmy wie­dzę na temat naszej ulu­bio­nej kla­sy gra­fów – żmir­ła­czy (obo­zo­wa pre­zen­ta­cja wkrót­ce będzie dostęp­na na naszej stronie!). 

Zna­leź­li­śmy rów­nież czas na inte­gra­cję i zaba­wę. Oba wie­czo­ry spę­dzi­li­śmy przy ulu­bio­nych plan­szów­kach, a w nie­dziel­ne połu­dnie posta­no­wi­li­śmy odwie­dzieć Biał­kę Tatrzańską. 

Zapra­sza­my do gale­rii.

Rela­cja z IV Obo­zu Naukowego