Czwar­ty obóz nauko­wy Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych odbę­dzie się w week­end 8–10 grud­nia. Po raz kolej­ny odwie­dzi­my Poronin!
Będzie to świet­na oka­zja do zapre­zen­to­wa­nia swo­ich zain­te­re­so­wań nauko­wych, wymia­ny doświad­czeń, pomy­słów i pro­ble­mów nauko­wych, a tak­że do inte­gra­cji przy ulu­bio­nych plan­szów­kach i wyciecz­ce krajoznawcznej.
Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków Koła!

Zapi­sy zakończone!

IV Obóz Naukowy