Ser­decz­nie zapra­sza­my na spo­tka­nie otwar­te Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych, któ­re odbę­dzie się już 19 paź­dzier­ni­ka (czwar­tek) o godzi­nie 16:00 w sali 303 w budyn­ku A3/A4.
Pod­czas zebra­nia opo­wie­my Wam o dzia­łal­no­ści nasze­go Koła, przed­sta­wi­my pla­ny na obec­ny rok aka­de­mic­ki, a tak­że zapre­zen­tu­je­my nie­roz­wią­za­ne zagad­nie­nia mate­ma­ty­ki dys­kret­nej, z któ­ry­mi będzie­my mogli wspól­nie się zmierzyć.
Jeśli pra­gniesz się roz­wi­jać, dzie­lić swo­ją wie­dzą, brać czyn­ny udział w życiu nasze­go Wydzia­łu i Uczel­ni lub po pro­stu szu­kasz inspi­ra­cji – nie ma inne­go wyj­ścia, musisz się poja­wić! Do zobaczenia!
PS. Będą ciastka!

Spo­tka­nie otwar­te KNMD!