W dniu 12.10.2017 r. odbę­dzie się wal­ne zebra­nie koła, na któ­rym zosta­nie wybra­ny nowy zarząd. Pod­su­mu­je­my tak­że ubie­gły semestr i omó­wi­my pla­ny na roz­po­czy­na­ją­cy się rok aka­de­mic­ki. Zapraszamy!

Wal­ne zebra­nie koła