W dniach 7 – 9 lip­ca 2017 roku odbył się III Obóz Nauko­wy KNMD. Stu­den­ci kolej­ny raz odwie­dzi­li sym­pa­tycz­ny ośro­dek tury­stycz­ny w Poro­ni­nie. Wyjazd miał cha­rak­ter inte­gra­cyj­ny, nie zabra­kło jed­nak aktyw­nej pra­cy nauko­wej i mate­ma­tycz­nych dys­ku­sji. Uczest­ni­cy mie­li oka­zję sko­rzy­stać z prze­róż­nych dobro­dziejstw miej­sca, do któ­re­go się uda­li. Wido­ko­wa oko­li­ca, wie­le atrak­cji i udo­god­nień, któ­re ofe­ro­wał ośro­dek, a tak­że miła obsłu­ga pozwo­li­ły poczuć się jak na praw­dzi­wych wakacjach.

Pierw­szy wie­czór zde­cy­do­wa­nie przy­brał cha­rak­ter inte­gra­cyj­ny. Nie­zli­czo­na licz­ba plan­szó­wek, salon gier oraz basen z sau­ną umi­la­ły czas mate­ma­ty­kom. Dru­gie­go dnia stu­den­ci uda­li się na wyciecz­kę w oko­licz­ne góry. Wybra­na tra­sa nie nale­ża­ła do naj­ła­twiej­szych, dodat­ko­wo licz­ne prze­szko­dy i desz­czo­wa aura nie­co utrud­ni­ły wyciecz­kę. Nale­ży jed­nak przy­znać, że wypra­wa była war­ta prze­by­cia – cie­ka­we wido­ki, czy­ste powie­trze i aktyw­ny wypo­czy­nek przy­czy­ni­ły się do popra­wy nastro­jów. Po wyczer­pu­ją­cej wypra­wie stu­den­ci odwie­dzi­li Mur­za­si­ch­le. Kolej­ną atrak­cją sobot­nie­go dnia był blok refe­ra­tów, pod­czas któ­re­go moż­na było poznać pro­ble­my mate­ma­tycz­ne, któ­ry­mi zaj­mu­ją się człon­ko­wie Koła i dok­to­ran­ci. Dzię­ki pomo­cy star­szych stu­den­tów roz­wi­kła­no kil­ka pro­ble­mów, z któ­ry­mi w swo­jej pra­cy nauko­wej zma­ga­li się kole­dzy z III roku. Po dys­ku­sjach i pra­cy umy­sło­wej uczest­ni­cy obo­zu mogli odpo­cząć przy góral­skim ogni­sku i ulu­bio­nych grach. Następ­ne­go dnia mate­ma­ty­cy mie­li ostat­nią szan­sę, aby sko­rzy­stać z atrak­cji ośrodka.

Miła atmos­fe­ra, wspól­ne towa­rzy­stwo i odpo­czy­nek, to jed­ne z wie­lu pozy­tyw­nych stron obo­zu, któ­ry nie­ste­ty szyb­ko dobiegł koń­ca. Wyjazd był bar­dzo uda­ny, spra­wił, że zacie­śni­ły się wię­zi mię­dzy stu­den­ta­mi, a tak­że był owoc­ny w róż­ne wnio­ski naukowe.

Nie może­my docze­kać się kolejnego!

III Obóz Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych