W dniach 25 – 27 maja 2017 roku odby­ła się II Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dys­kret­nych. Przez trzy dni mie­li­śmy zaszczyt gościć wybit­nych mate­ma­ty­ków z Pol­ski (dr Bar­tło­miej Bosek z Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, dr hab. Tomasz Dzi­do z Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, prof. dr hab. Jaro­sław Gryt­czuk z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej), Sło­wa­cji (doc. RNDr. Roman Soták, doc. RNDr. Tomas Madaráš z Pavol Jozef Šafárik Uni­ver­si­ty w Koszy­cach) i Sło­we­nii (doc. dr. Borut Lužar z Facul­ty of Infor­ma­tion Stu­dies, Novo Mesto), a tak­że stu­den­tów i dok­to­ran­tów repre­zen­tu­ją­cych nastę­pu­ją­ce ośrod­ki aka­de­mic­kie: Poli­tech­ni­kę Czę­sto­chow­ską, Poli­tech­ni­kę Kra­kow­ską, Poli­tech­ni­kę Rze­szow­ską, Poli­tech­ni­kę War­szaw­ską, Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski, Uni­wer­sy­tet Jagiel­loń­ski i Uni­wer­sy­tet Przy­rod­ni­czo-Huma­ni­stycz­ny w Sie­dl­cach i oczy­wi­ście Aka­de­mię Górniczo-Hutniczą.

Pod­czas kon­fe­ren­cji poru­szo­no wie­le waż­nych zagad­nień doty­czą­cych współ­cze­snej mate­ma­ty­ki i przed­sta­wio­no pro­ble­my otwar­te. Uczest­ni­cy mogli tak­że poznać wyni­ki badań nauko­wych zapro­szo­nych gości. Pod­ję­te tema­ty doty­czy­ły mię­dzy inny­mi liczb Ram­seya, kolo­ro­wań roz­róż­nia­ją­cych, kolo­ro­wań kra­wę­dzio­wych, hipo­te­zy 1–2‑3 czy hamil­to­now­skiej bispój­no­ści. Swój udział w kon­fe­ren­cji mie­li tak­że stu­den­ci i dok­to­ran­ci – mogli­śmy posłu­chać o mate­ma­tycz­nych zain­te­re­so­wa­niach, pro­wa­dzo­nych bada­niach, a tak­że o odkry­ciach, któ­ry­mi mogą się pochwa­lić. Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji, zacie­ka­wie­ni tema­ta­mi pre­zen­to­wa­ny­mi przez pre­le­gen­tów, aktyw­nie uczest­ni­czy­li w wyda­rze­niu czę­sto zada­jąc pyta­nia i podej­mu­jąc roz­mo­wy z auto­ra­mi referatów.

Istot­nym punk­tem pro­gra­mu kon­fe­ren­cji były tak­że refe­ra­ty przy­go­to­wa­ne przez repre­zen­tan­tów zapro­szo­nych firm – Non­stop i Sam­sung. Celem wystą­pień było przede wszyst­kim zapre­zen­to­wa­nie roli mate­ma­ty­ki w codzien­nych wyzwa­niach, omó­wie­nie mode­li mate­ma­tycz­nych sto­so­wa­nych w ich dzia­łal­no­ści, a tak­że przed­sta­wie­nie ofert pra­cy. Wystą­pie­nia spon­so­rów spo­tka­ły się z zain­te­re­so­wa­niem stu­den­tów, żywy­mi dys­ku­sja­mi oraz dłu­gi­mi roz­mo­wa­mi z repre­zen­tan­ta­mi firm.

Kon­fe­ren­cji towa­rzy­szy­ły tak­że inne atrak­cje mają­ce na celu zin­te­gro­wa­nie stu­den­tów gosz­czą­cych w Kra­ko­wie. Wie­czo­ry spę­dzi­li­śmy przy grach plan­szo­wych wymie­nia­jąc się swo­imi spo­strze­że­nia­mi na temat refe­ra­tów, dzie­ląc się wie­dzą i doświad­cze­nia­mi, a tak­że zdo­by­wa­jąc cen­ne kon­tak­ty.

II Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych