Mamy przy­jem­ność ogło­sić, że już od 25 maja (czwar­tek) od godzin oko­ło­po­łu­dnio­wych do 27 maja 2017 roku (sobo­ta) na Wydzia­le Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej AGH odbę­dzie się II Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych!

Ser­decz­nie zapra­sza­my do wspól­ne­go tra­wer­so­wa­nia zaka­mar­ków współ­cze­snej mate­ma­ty­ki dys­kret­nej oraz do wzię­cia udzia­łu w wykła­dach i warsztatach.

Wśród zapro­szo­nych gości są m.in.: Roman Soták, Borut Lužar, Tomáš Mada­ras, Jaro­sław Gryt­czuk i inni. Peł­na lista pre­le­gen­tów będzie dostęp­na w naj­bliż­szym czasie.

Udział w Kon­fe­ren­cji jest cał­ko­wi­cie bez­płat­ny. Na zgło­sze­nia cze­ka­my do 12.05.2017 r.

For­mu­larz zgłoszeniowy:
http://knmd.agh.edu.pl/index.php/konferencje/ii-studencka-konferencja-knmd/formularz-zgloszeniowy/

Ser­decz­nie zapraszamy!

II Stu­denc­ka Kon­fe­ren­cja Koła Nauko­we­go Mate­ma­ty­ków Dyskretnych