Przy­po­mi­na­my, a być może nie­któ­rych infor­mu­je­my, że co czwar­tek o godzi­nie 11:30 w sali 325 w budyn­ku A4 odby­wa­ją się spo­tka­nia nasze­go Koła. 

Na spo­tka­niach oma­wia­my spra­wy orga­ni­za­cyj­ne, pla­ny, a głów­ną czę­ścią jest refe­rat któ­re­goś z człon­ków Koła przed­sta­wia­ją­cy od pod­staw oma­wia­ną tema­ty­kę. Całe spo­tka­nie odby­wa się w przy­ja­znej, stu­denc­kiej atmos­fe­rze. Zapra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich człon­ków Koła. Oczy­wi­ście, jak to mamy w zwy­cza­ju: Mamy ciastka!

Coty­go­dnio­we spo­tka­nia Koła