Inte­re­su­je Cię, co skry­wa współ­cze­sna mate­ma­ty­ka dyskretna?
Chcesz dowie­dzieć się, czym zaj­mu­je się nasze koło?
Przyjdź na spo­tka­nie otwar­te już 16 mar­ca 2017 r. o 11.30 w sali 325 (łącz­nik A3-A4) i posłu­chaj o naszej dzia­łal­no­ści! Jeśli tema­ty­ka wcią­gnie Cię tak, jak wcią­gnę­ła nas, będziesz miał moż­li­wość przy­łą­cze­nia się do koła. Gwa­ran­tu­je­my świet­ną atmos­fe­rę, dużo pozy­tyw­nej ener­gii i ciastka! 😉

Spo­tka­nie otwar­te KNMD