Razem z SKM oraz KNMF orga­ni­zu­je­my sta­no­wi­ska na Festi­wal Nauki oraz Noc Mate­ma­ty­ki. I my przy­go­to­wu­je­my sta­no­wi­ska! Przy­go­to­wu­je­my Szy­fry i kody, Jaski­nie hazar­du oraz Bry­ły z ori­ga­mi ! Co to?

Szy­fry i kody – sta­no­wi­sko, któ­re powin­no zawie­rać co naj­mniej 5 róż­nych pro­stych kryp­to sys­te­mów pozna­nych na Kryp­to­gra­fii i nie tylko.
Zada­nie: przy­go­to­wa­nie plansz oraz pro­stych zadań. 

Jaski­nia hazar­du – wszel­kie­go typu gry: plan­szów­ki, kar­cian­ki, logicz­ne, wciągające!
Zada­nie: zgro­ma­dzić gry i co naj­waż­niej­sze umieć w nie grać. 

Bry­ły z ori­ga­mi – bry­ły pla­toń­skie i archi­me­de­sow­skie w wer­sji 3D wyko­na­ne przy pomo­cy ori­ga­mi modułowego.
Zada­nie: przy­go­to­wa­nie brył i modułów. 

Jeśli ktoś miał­by jesz­cze inne pomy­sły to jeste­śmy na nie otwarci!
Poszu­ku­je­my rów­nież ludzi, któ­rzy byli­by chęt­ni do pomo­cy przy orga­ni­za­cji samych eventów.
Więc jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana to nie zwle­kaj i zapisz się do arku­sza zanim wyprze­dzi Cię ktoś inny!

Link do zapisów:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15lpX7FC2A8O7M1DxiZyn4Ypnhb4IwGQVCGWK7xdpxa0/edit#gid=467553330

Przy­go­to­wa­nia do Festi­wa­lu Nauki i Nocy Matematyków