Czy sły­sze­li­ście o pro­gra­mie wspie­ra­ją­cym uczniów i stu­den­tów chcą­cych pogłę­bić swo­je zain­te­re­so­wa­nia bądź wcie­lić ich prak­tycz­ną reali­za­cję w życie? Z taką ini­cja­ty­wą wyszła fir­ma ABB two­rząc w 2012 roku Koło Nauko­we ABB skie­ro­wa­ne m.in. do człon­ków kół stu­denc­kich. Obec­na edy­cja jest wyjąt­ko­wa, ponie­waż pierw­szy raz bie­rze w niej udział zespół zło­żo­ny z mate­ma­ty­ków, w któ­re­go sze­re­gi wcho­dzą człon­ko­wie nasze­go Koła. 

Czwór­ka śmiał­ków, tj. Patry­cja Gorze­lań­czyk, Wero­ni­ka Oba­łek, Maciej Dobrzań­ski i Paweł Dyra­ga, pod­ję­ła się zre­ali­zo­wa­nia pro­jek­tu zaty­tu­ło­wa­ne­go Seg­men­ta­cja obra­zu przy uży­ciu teo­rii gra­fów. Ich głów­nym celem jest zapo­zna­nie się z ist­nie­ją­cy­mi algo­ryt­ma­mi gra­fo­wy­mi sto­so­wa­ny­mi w seg­men­ta­cji obra­zów, a tak­że pró­ba ich roz­sze­rze­nia oraz wyko­rzy­sta­nia w zagad­nie­niu zli­cza­nia obiek­tów sta­tycz­nych bądź rucho­mych. Ponad­to, zespół pla­nu­je zaim­ple­men­to­wać swo­je roz­wią­za­nia w języ­ku Python oraz – w mia­rę moż­li­wo­ści – przy­go­to­wać apli­ka­cję, któ­ra będzie opar­ta na uzy­ska­nych rezultatach.

War­to wspo­mnieć o pierw­szych suk­ce­sach pro­jek­tu. Otóż Maciek i Paweł wygło­si­li refe­rat o gra­fo­wych meto­dach seg­men­ta­cji obra­zu pod­czas Stu­denc­kiej Kon­fe­ren­cji Zasto­so­wań Mate­ma­ty­ki Dwu­MIan orga­ni­zo­wa­nej przez Wydział MIM Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz Wydział MiNI Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej i zaję­li dru­gie miej­sce w kon­kur­sie refe­ra­tów stu­denc­kich w ścież­ce zasto­so­wań matematyki.

Pozo­sta­li człon­ko­wie KNMD kibi­cu­ją pro­jek­to­wi i życzą suk­ce­su swo­im kole­żan­kom i kolegom! 🙂

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się tutaj.

Koło Nauko­we ABB