Sek­cja Metod Pro­ba­bi­li­stycz­nych, Alge­bra­icz­nych i Topo­lo­gicz­nych dzia­ła pod opie­ką dr. Jaku­ba Przy­by­ło i zaj­mu­je się wyko­rzy­sta­niem w teo­rii gra­fów metod z innych dzie­dzin mate­ma­ty­ki. Obsza­ry dzia­łal­no­ści oraz sto­so­wa­ne meto­dy to mię­dzy innymi:

  • kolo­ro­wa­nie roz­róż­nia­ją­ce sąsia­dów przez sumy
  • twier­dze­nie Com­bi­na­to­rial Nullstellensatz
  • meto­da roz­ła­do­wa­nia (ang. dischar­ging method)
  • lokal­ny lemat Lovásza, nie­rów­ność Cher­nof­fa, nie­rów­ność Talagranda

Spo­tka­nia sek­cji odby­wa­ją się w piąt­ki o godzi­nie 10:00.