Geo­me­tria jest sztu­ką wycią­ga­nia pra­wi­dło­wych wnio­sków ze źle spo­rzą­dzo­nych rysunków.

Geo­me­tria jest sztu­ką wycią­ga­nia pra­wi­dło­wych wnio­sków ze źle spo­rzą­dzo­nych rysunków.