Są rze­czy, któ­re więk­szo­ści ludzi wyda­ją się nie do wia­ry, szcze­gól­nie tym, któ­rzy mie­li do czy­nie­nia z matematyką.

Są rze­czy, któ­re więk­szo­ści ludzi wyda­ją się nie do wia­ry, szcze­gól­nie tym, któ­rzy mie­li do czy­nie­nia z matematyką.