Sztu­ka upra­wia­nia mate­ma­ty­ki pole­ga na odnaj­dy­wa­niu tych przy­pad­ków szcze­gól­nych, któ­re zawie­ra­ją wszyst­kie zaląż­ki ogólności.

Sztu­ka upra­wia­nia mate­ma­ty­ki pole­ga na odnaj­dy­wa­niu tych przy­pad­ków szcze­gól­nych, któ­re zawie­ra­ją wszyst­kie zaląż­ki ogólności.