Przed­mio­tem mate­ma­ty­ki jest rze­czy­wi­stość. Mate­ma­ty­ka jest uni­wer­sal­na, nie ma rze­czy, któ­ra by była jej obca.

Przed­mio­tem mate­ma­ty­ki jest rze­czy­wi­stość. Mate­ma­ty­ka jest uni­wer­sal­na, nie ma rze­czy, któ­ra by była jej obca.