Nie ma gałę­zi mate­ma­ty­ki, choć­by nie wiem jak abs­trak­cyj­nej, któ­ra pew­ne­go dnia nie zosta­ła­by zasto­so­wa­na do zja­wisk real­ne­go świata.

Nie ma gałę­zi mate­ma­ty­ki, choć­by nie wiem jak abs­trak­cyj­nej, któ­ra pew­ne­go dnia nie zosta­ła­by zasto­so­wa­na do zja­wisk real­ne­go świata.