Twier­dze­nia mate­ma­tycz­ne uwa­ża­ne są za praw­dzi­we, ponie­waż w niczy­im inte­re­sie nie leży, by uwa­żać je za fałszywe.

Twier­dze­nia mate­ma­tycz­ne uwa­ża­ne są za praw­dzi­we, ponie­waż w niczy­im inte­re­sie nie leży, by uwa­żać je za fałszywe.