Dobry mate­ma­tyk potra­fi dostrze­gać fak­ty, mate­ma­tyk wybit­ny – ana­lo­gie mię­dzy fak­ta­mi, zaś mate­ma­tyk genial­ny – ana­lo­gie mię­dzy analogiami.

Dobry mate­ma­tyk potra­fi dostrze­gać fak­ty, mate­ma­tyk wybit­ny – ana­lo­gie mię­dzy fak­ta­mi, zaś mate­ma­tyk genial­ny – ana­lo­gie mię­dzy analogiami.