To, co nazy­wa­my fizy­ką, obej­mu­je całą gru­pę nauk przy­rod­ni­czych, któ­re opie­ra­ją swe teo­rie na pomia­rach i któ­rych idee i twier­dze­nia dają się sfor­mu­ło­wać za pomo­cą matematyki.

To, co nazy­wa­my fizy­ką, obej­mu­je całą gru­pę nauk przy­rod­ni­czych, któ­re opie­ra­ją swe teo­rie na pomia­rach i któ­rych idee i twier­dze­nia dają się sfor­mu­ło­wać za pomo­cą matematyki.