Mate­ma­ty­ka jest sztu­ką wycią­ga­nia wnio­sków z odpo­wied­nio dobra­nych założeń.

Mate­ma­ty­ka jest sztu­ką wycią­ga­nia wnio­sków z odpo­wied­nio dobra­nych założeń.