Mate­ma­ty­ka jest naj­pięk­niej­szym two­rem ducha ludz­kie­go. Tyl­ko pań­stwa, któ­re pie­lę­gnu­ją mate­ma­ty­kę, mogą być sil­ne i potężne.

Mate­ma­ty­ka jest naj­pięk­niej­szym two­rem ducha ludz­kie­go. Tyl­ko pań­stwa, któ­re pie­lę­gnu­ją mate­ma­ty­kę, mogą być sil­ne i potężne.