Mate­ma­ty­ka jest wyra­zem dąże­nia ludz­ko­ści do osią­gnię­cia abso­lut­nej dosko­na­ło­ści estetycznej.

Mate­ma­ty­ka jest wyra­zem dąże­nia ludz­ko­ści do osią­gnię­cia abso­lut­nej dosko­na­ło­ści estetycznej.