Mate­ma­ty­ka jest kró­lo­wą wszyst­kich nauk, jej ulu­bień­cem jest praw­da, a pro­sto­ta i oczy­wi­stość jej strojem.

Mate­ma­ty­ka jest kró­lo­wą wszyst­kich nauk, jej ulu­bień­cem jest praw­da, a pro­sto­ta i oczy­wi­stość jej strojem.