Mate­ma­ty­ka jest narzę­dziem spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nym do opa­no­wa­nia pojęć abs­trak­cyj­nych i w tym sen­sie jej moc jest nieograniczona.

Mate­ma­ty­ka jest narzę­dziem spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nym do opa­no­wa­nia pojęć abs­trak­cyj­nych i w tym sen­sie jej moc jest nieograniczona.