Dowo­dy mate­ma­tycz­ne, jak dia­men­ty, są twar­de i prze­zro­czy­ste i pod­da­ją się tyl­ko naj­bar­dziej ści­słej logice.

Dowo­dy mate­ma­tycz­ne, jak dia­men­ty, są twar­de i prze­zro­czy­ste i pod­da­ją się tyl­ko naj­bar­dziej ści­słej logice.