Wszyst­ko powin­no być udo­wod­nio­ne, a przy dowo­dzie nie nale­ży uży­wać nicze­go poza aksjo­ma­ta­mi i wcze­śniej udo­wod­nio­ny­mi twierdzeniami.

Wszyst­ko powin­no być udo­wod­nio­ne, a przy dowo­dzie nie nale­ży uży­wać nicze­go poza aksjo­ma­ta­mi i wcze­śniej udo­wod­nio­ny­mi twierdzeniami.