Każ­dy zwią­zek mię­dzy sym­bo­la­mi mate­ma­tycz­ny­mi odpo­wia­da związ­ko­wi mię­dzy obiek­ta­mi realnymi.

Każ­dy zwią­zek mię­dzy sym­bo­la­mi mate­ma­tycz­ny­mi odpo­wia­da związ­ko­wi mię­dzy obiek­ta­mi realnymi.