Wyda­je mi się, że z regu­ły nale­ży zawsze wybie­rać dro­gę naj­prost­szą, a przy jed­na­ko­wej trud­no­ści – naj­bar­dziej jasną.

Wyda­je mi się, że z regu­ły nale­ży zawsze wybie­rać dro­gę naj­prost­szą, a przy jed­na­ko­wej trud­no­ści – naj­bar­dziej jasną.