Mate­ma­ty­kę nale­ży wykła­dać nie tyl­ko jako naukę abs­trak­cyj­ną, ale jak naj­czę­ściej nale­ży prze­cho­dzić do roz­ma­itych jej zastosowań.

Mate­ma­ty­kę nale­ży wykła­dać nie tyl­ko jako naukę abs­trak­cyj­ną, ale jak naj­czę­ściej nale­ży prze­cho­dzić do roz­ma­itych jej zastosowań.