Inte­li­gent­ny czy­tel­nik ksią­żek mate­ma­tycz­nych pra­gnie dwóch rze­czy: Po pierw­sze, wie­dzieć, że dany krok rozu­mo­wa­nia jest popraw­ny. Po dru­gie, znać cel tego kroku.

Inte­li­gent­ny czy­tel­nik ksią­żek mate­ma­tycz­nych pra­gnie dwóch rze­czy: Po pierw­sze, wie­dzieć, że dany krok rozu­mo­wa­nia jest popraw­ny. Po dru­gie, znać cel tego kroku.