Wszyst­kie zja­wi­ska natu­ry są tyl­ko mate­ma­tycz­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi nie­wiel­kiej licz­by nie­wzru­szo­nych praw.

Wszyst­kie zja­wi­ska natu­ry są tyl­ko mate­ma­tycz­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi nie­wiel­kiej licz­by nie­wzru­szo­nych praw.